Darmowa wysyłka Paczkomatami od 149zł! | Szybka dostawa! Wysyłamy w ciągu 24h!

Oznacz nas
KONKURS GRIMPI - oznacz nas

REGULAMIN KONKURSU OZNACZ MNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: “OZNACZ NAS” w dalszej części Regulaminu zwany „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest grimpi, LEWANDOWICZ Piotr Lewandowicz, Krzywoustego 3/5, 09-400 Płock

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com i Instagram.com za pośrednictwem profilu https://facebook.com/grimpi.world i 
https://www.instagram.com/grimpi.world

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez właścicieli serwisu Facebook.com i Instagram.com.

5. Konkurs trwa od 19 sierpnia 2020 roku do odwołania.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i posiadają pisemną zgodę od opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

3. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta w serwisie Facebook.com. i Instagram.com

4. Z Konkursu wyłączeni są Pracownicy Organizatora oraz Fundatorów nagród, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub posiada fikcyjny profil na portalu Facebook.com, Instagram.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wysłana przez niego praca jest jego własnością i nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.

9. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, wyłanianiem zwycięzców oraz wysyłką nagród prowadzi Organizator Konkursu.


III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Udział w Konkursie następuje poprzez udostępnienie zdjęcia na którym znajduje się Uczestnik Konkursu i wybrana przez Uczestnika rzecz marki grimpi w serwisie Facebook.com lub Instagram.com, a także dodanie w opisie hashtagu #badzgibkiidziki i oznaczenie profilu @grimpi.world

2. Uczestnik może przesyłać dowolną liczbę prac w Konkursie, jednak przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednej nagrody.

3. Uczestnika może brać udział w konkursie w każdym miesiącu, nawet jeśli w poprzednim miesiącu otrzymał nagrodę.

4. Udostępnienie przez Uczestnika pracy w serwisie Instagram.com lub Facebook.com jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jego nazwy profilu, imienia i nazwiska na liście Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com i Instagram.com

5. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona dwuosobowe Jury powołane przez Organizatora Konkursu w składzie: Piotr Lewandowicz i Marta Gołębiewska (grimpi.pl)

6. Wyniki konkursu ogłaszane są zawsze w pierwszych 3 dniach miesiąca następującego po miesiącu, w którym nadsyłane były prace na profilu grimpi w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania odpowiedzi konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.


IV. NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest grimpi.

2. Nagrodzone zostanie 1 zgłoszenie. Nagrodą w konkursie jest BON o wartości 100zł do wykorzystania na wszystkie dostępne rzeczy w sklepie www.grimpi.pl.

3. Bon Rabatowy może zostać zrealizowany przy zakupie w ramach jednej transakcji.

4. Wartość Bonu zostanie odjęta od sumy końcowej w koszyku.

5. Towary nabyte przez Uczestnika po wpisaniu Kodu Rabatowego, podlegają wymianie albo zwrotowi w terminie 30 dni od dnia nabycia Towaru, z tym, że wraz ze zwracanym Towarem musi również zostać zwrócony Bon Rabatowy.

6. Zwycięzca może przenieść prawo do nagrody na inne osoby, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.


V. DANE OSOBOWE

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com. i instagram.com.

3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.


VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 14 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej na adres: LEWANDOWICZ Piotr Lewandowicz, Krzywoustego 3/5, 09-400 Płock

2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt.grimpi@gmail.com. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl